برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

1.  واحد برنامه ریزی درسی

شرح وظایف:

ارائه مشاوره و مشارکت در تدوین و بازنگری برنامه های درسی

مدیریت برنامه ریزی درسی در مقاطع مختلف تحصیلی در دانشکده

همکاری با مرکز مطالعات در طراحی نظام مدیریت برنامه های درسی، پایش و نظارت بر اجرا

 

وظایف واحد بر اساس شیوه نامه تدوین و بازنگری برنامه های درسی در دانشگاه علوم پزشکی تهران (مدیریت و حمایت فرایند برنامه ریزی درسی)

 

 

2. واحد توانمندسازی اعضای هیات علمی

شرح وظایف:

نیاز سنجی ازگروه های آموزشی و بدنه اعضای هیأت علمی برای برگزاری دوره های توانمندسازی

اجرای برنامه های توانمندسازی آموزشی برای برای رده های مختلف اعضای هیات علمی

ارائه مشاوره های آموزشی به اعضای هیات علمی

 

برنامه ها: 

  • کارگاه های دارای امتیاز توانمند سازی
  • دوره های دارای امتیاز توانمند سازی
  • مشاهده آموزش همتا : برنامه «مشاهده آموزش همتایان» (ماه) در چارچوب نظام جامع توانمندسازی اعضای هیات علمی دانشگاه (مصوب شورای دانشگاه) طراحی شده است و هدف آن ارتقای توانمندی تدریس در محیط های مختلف آموزشی از طریق ارزشیابی مدرس در محیط تدریس توسط یک هیات علمی مجرب است. این برنامه بر اساس دستورالعمل برنامه آموزش مشاهده همتایان (مصوب 1401)  اجراء می شود.

 

3. واحد توسعه راهبردهای نوین آموزشی

شرح وظایف:

برنامه ریزی، توسعه و نظارت بر استفاده از روش های یادگیری فعال در عرصه های آموزشی در کلیه مقاطع تحصیلی

 

 

4. واحد پژوهش در آموزش، دانش پژوهی و طرحهای نوآورانه آموزشی

شرح وظایف:

ارائه مشاوره به اعضای هیأت علمی برای ارائه طرح های نوآورانه پژوهش در آموزش

همکاری با اعضای هیأت علمی در راستای اجرای طرح های آموزشی منتخب

 

 

5. واحد آموزشهای مبتنی بر جامعه و پاسخگو

شرح وظایف:

همکاری در استقرار و توسعه برنامه های آموزشی مبتنی بر جامعه و پاسخگو

توانمندسازی اعضای هیات علمی و دانشجویان در زمینه آموزش مبتنی بر جامعه و پاسخگو

 

بازگشت به دفتر توسعه
تنظیمات قالب