برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
سالمند شناسی
سالمند شناسی

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران آینه تمام نمای بیش از 70 سال آموزش عالی نوین کشور است. این دانشکده به عنوان بزرگترین و قدیمی ترین دانشکده پزشکی کشور سهم بسیار بزرگی در تربیت پزشکان را به عهده داشته است.

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران آینه تمام نمای بیش از 70 سال آموزش عالی نوین کشور است. این دانشکده به عنوان بزرگترین و قدیمی ترین دانشکده پزشکی کشور سهم بسیار بزرگی در تربیت پزشکان را به عهده داشته است.

گروه سالمند شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران بر آنست تا قطب علمی آموزش و پژوهش در حوزه سالمند شناسی در پزشکی کشور ایران باشد

تنظیمات قالب