برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
بهبود موثر بیماران مبتلا به اسپوندیلیت انکیلوزان با تمرینات ورزشی نظارت شده

بهبود موثر بیماران مبتلا به اسپوندیلیت انکیلوزان با تمرینات ورزشی نظارت شده

بهبود بیماران اسپوندیلیت انکیلوزان

نقش فعالیتهای ورزشی به ویژه تمرینات سازمان یافته و تحت نظارت در بهبود عملکرد فیزیکی، درد، و در نهایت کیفیت زندگی بیماران مبتلا به اسپوندیلیت انکیلوزان کاملا مورد تائید قرار گرفته و کارازمائی های بالینی متعددی به توصیف نقش آن پرداخته اند. با اینحال، آنچه در اثربخشی این تمرینات باید مدنظر قرار گیرد، آموزش مستمر بیماران هم در خصوص روشهای درمانی و پاتوفیزیولوژی بیماری و هم در خصوص نحوه اجرای تمرینات ورزشی با هدف دستیابی هرچه سریعتر به سطح بهبودی قابل قبول است. آنچه هدف اجرای طرح حاضر بود این بود که آیا برگزاری جلسات آموزشی در کنار ارائه کتابچه آموزشی می تواند موجب افزایش اثربخشی تمرینات ورزشی در بهبود عملکرد فیزیکی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به این بیماری باشد یا خیر.
             روش کار: در این مطالعه کارآزمائی بالینی تصادفی، 30 بیمار مبتلا به اسپوندیلیت انکیلوزان ارجاع شده به درمانگاه طب فیزیکی و توانبخشی بیمارستان امام خمینی تهران در سال 1398-99 به طور تصادفی در یکی از سه گروه قرار گرفتند به نحوی که یک گروه تحت تمرینات ورزشی نظارت شده همراه با شرکت در جلسه آموزشی و همچنین دریافت کتابچه قرار گرفتند، گروه دوم تنها در جلسه آموزشی شرکت کرده و کتابچه نیز دریافت نمود و در نهایت گروه سوم تنها کتابچه دریافت کرده بود. قبل و بعد از مداخله آموزشی تحت ارزیابی از لحاظ وضعیت عملکرد فیزیکی، سطح رضایتمندی و کیفیت زندگی قرار گرفتند.
              نتایج: در گروه تحت تمرینات ورزشی نظارت شده همراه با شرکت در جلسه آموزشی و همچنین دریافت کتابچه، بهبود قابل توجهی در نمره ASDAS (مربوط به شدت فعالیت بیماری)، نمرات شاخصهای BASFI و BASDAI،BASMI، EASi-QOL  ، در مقایسه با دو گروه دیگر مشاهده شد اما تفاوتی بین دو گروه دریافت کننده کتابچه با یا بدون شرکت در جلسه آموزشی بدون شرکت در تمرینات ورزشی تحت نظارت مشاهده نشد. 
         نتیجه گیری: تمرینات ورزشی نظارت شده می تواند اثربخشی این تمرینات در بهبود شاخصهای عملکردی و توانمند سازی بیماران مبتلا به اسپوندیلیت انکیلوزان را به نحو موثری بهبود بخشد. هرچند ورزش در منزل نیز به میزان کمتر میتواند موثر باشد. در این راستا، بازنگری محتوای آموزشی ارائه شده در جلسه آموزشی نیز باید مدنظر متخصصین مربوطه قرار گیرد.
کلید واژه ها : اسپوندیلیت انکیلوزان، ورزش تحت نظارت، ورزش گروهی
مشخصات دانشجو:
نام:              مینا عبدی      رشته تحصیلی            :  طب فیزیکی و توانبخشی      مقطع:                        دستیاری        گروه آموزشی    : طب فیزیکی و توانبخشی      پست الکترونیک دانشجو:  abdi_med_ir@yahoo.com
اساتید راهنما و داور: دکتر مریم حسینی- دکتر شفیعه موثقی  /  دکتر نقدی-دکتر رفیعی
زمان دفاع : 14/12/1400 شنبه ساعت 13

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

نظر خود را درج نمایید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *
تنظیمات قالب