امروز : چهارشنبه 26 دی 1397
Rss | صفحه اصلی دانشکده

معرفی ریاست و مدیران ارشد بیمارستان

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
        
دکتر مصطفی محقق
رئیس بیمارستان یاس 
حذف
ویرایشگر متن

ابوالفضل علیاری
مدیر بیمارستان یاس 
حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن

دکتر فاطمه داوری تنها
معاون درمان و معاون بین الملل بیمارستان یاس 

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن

دکتر شیرین نیرومنش
معاون آموزشی و پژوهشی بیمارستان یاس