امروز : سه شنبه 23 مهر 1398
Rss | صفحه اصلی دانشکده

معرفی ریاست و مدیران ارشد بیمارستان

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
        
دکتر فاطمه داوری تنها
رئیس مجتمع بیمارستانی یاس 

حذف
ویرایشگر متن
ابوالفضل علیاری
مدیر بیمارستان یاس 
حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن

دکتر شیرین نیرومنش
معاون آموزشی و پژوهشی بیمارستان یاس