معرفی ریاست و مدیران ارشد بیمارستان

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
      

دکتر آرش جعفریه
رئیس مجتمع بیمارستانی یاس

حذف
ویرایشگر متن


​علیرضا تکلو 

 مدیر مجتمع بیمارستانی یاس 

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن

دکتر الهام شیرعلی
معاون درمان مجتمع بیمارستانی یاس

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن


​دکتر نسیم شکوهی
معاون آموزشی مجتمع بیمارستانی یاس

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن

دکتر مهرناز ولدان
معاون پژوهشی مجتمع بیمارستانی یاس