امروز : چهارشنبه 26 دی 1397
Rss | صفحه اصلی دانشکده

برنامه درمانگاه

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
برنامه کلینیک صبح :

ساعت کلینیک  12-8 حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
برنامه کلینیک ویژه عصر:

ساعت کلینیک  17-14 


* پذیرش از ساعت 12 انجام می گیرد *