امروز : دوشنبه 7 بهمن 1398
Rss | صفحه اصلی دانشکده

برنامه درمانگاه

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن

برنامه کلینیک صبح :
ساعت کلینیک  12-8 


حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
برنامه کلینیک ویژه عصر:
ساعت کلینیک  17-14 

* پذیرش از ساعت 12 انجام می گیرد *