معرفی بخش های وِیژه

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
بخش اتاق عملرئیس بخش : دکتر فاطمه داوری تنها
سرپرستار بخش : نیلوفر خدام
موقعیت مکانی : طبقه چهارم ( بال جنوبی )
شماره تماس : 42160308

اطلاعات بیشتر 
حذف
ویرایشگر متن
بخش ICUرئیس بخش : دکتر احسان باستان حق
سرپرستار بخش : حمیرا قاضی
موقعیت مکانی : طبقه چهارم ( بال جنوبی )
شماره تماس : 42160302

اطلاعات بیشتر
حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن


​بخش NICU و نوزادان
رئیس بخش : دکتر محمدرضا زرکش
موقعیت مکانی : طبقه سوم ( بال جنوبی )
شماره تماس : 42160403

اطلاعات بیشتر


حذف
ویرایشگر متن


​بخش CCU
رئیس بخش : دکتر حسن ریاحی
موقعیت مکانی : طبقه دوم
شماره تماس : 42160209


اطلاعات بیشتر

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن


​بخش اورژانس
رئیس بخش : دکتر مهبد ابراهیمی
سرپرستار بخش: شهناز روحی
موقعیت مکانی : طبقه همکف
شماره تماس : 42160823

اطلاعات بیشتر
حذف
ویرایشگر متن


​بخش ICU  قلب باز
رئیس بخش : 
پزشکان بخش : 
موقعیت مکانی : طبقه سوم
شماره تماس : 42160303

اطلاعات بیشتر