امروز : چهارشنبه 26 دی 1397
Rss | صفحه اصلی دانشکده

بخش های بستری بیمارستان

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
بخش طوبی


رئیس بخش: دکتر مهرناز ولدان 
سرپرستار بخش: طیبه خضری
موقعیت مکانی : طبقه ششم
تعداد تخت : 26
شماره تماس مستقیم : 42160654
حذف
ویرایشگر متن
بخش نیلوفر


رئیس بخش: دکتر زهرا رضایی 
سرپرستار بخش: سکینه حسن زاده
موقعیت مکانی : طبقه پنجم
تعداد تخت : 26
شماره تماس مستقیم : 42160577
حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن


​بخش نرگس  سرپرستار بخش: منیره محمدی
موقعیت مکانی : طبقه پنجم
تعداد تخت : 26
شماره تماس مستقیم : 42160503


حذف
ویرایشگر متن


​بخش یاسمنرئیس بخش: دکتر شیرین نیرومنش    
سرپرستار بخش:
 هاله شاه مرادی
موقعیت مکانی : طبقه چهارم
تعداد تخت : 22
شماره تماس مستقیم : 42160402