امروز : دوشنبه 1 شهریور 1
Rss | صفحه اصلی دانشکده

بخش های بستری بیمارستان

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
بخش طوبی


رئیس بخش:-
سرپرستار بخش: -
موقعیت مکانی : -
تعداد تخت : 26
شماره تماس مستقیم : -
حذف
ویرایشگر متن
بخش نیلوفر


رئیس بخش: دکتر زهرا رضایی 
سرپرستار بخش: شهناز روحی 
موقعیت مکانی : طبقه دوم ( بال جنوبی )
تعداد تخت : 26
شماره تماس مستقیم : 42160577
حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن


​بخش نرگس  سرپرستار بخش: صدیقه صادقی
موقعیت مکانی : طبقه دوم ( بال جنوبی )
تعداد تخت : 26
شماره تماس مستقیم : 42160503


حذف
ویرایشگر متن


​بخش یاسمنرئیس بخش:-  
سرپرستار بخش:
 هاله شاه مرادی
موقعیت مکانی : طبقه سوم ( بال جنوبی )
تعداد تخت : 22
شماره تماس مستقیم : 42160402