امروز : یکشنبه 19 مرداد 1399
Rss | صفحه اصلی دانشکده
برگزاری کمیته راهبردی اورژانس
14 9 1398 برگزاری کمیته راهبردی اورژانس

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن


به گزارش روابط عمومی مجتمع بیمارستانی یاس کمیته راهبردی اورژانس در تاریخ 13 آذر ماه با حضور رئیس مجتمع دکتر فاطمه داوری ،  مدیر مجتمع یوسف مسعودیان ، معاون آموزشی دکتر نسیم شکوهی، معاون درمان دکتر الهام شیرعلی و دیگر اعضای کمیته  تشکیل شد و مواردی نظیر ارائه شاخص های عملکردی اورژانس ، اهمیت تعیین تکلیف بیماران اورژانسی زیر 6 ساعت ، نظارت بر اجرای استانداردهای اعتباربخشی و ایمنی ، تشکیل پرونده جهت بیماران سطح 1،2،3 تریاژ ، نحوه ارجاع و انتقال بیماران از اورژانس به بخش های بستری به ویژه لیبر و NICU ،   حضور متخصص مقیم در اورژانس در شیفت های عصر و شب جهت تعیین تکلیف بیماران ، برنامه ریزی در زمینه ارائه خدمات بخش آزمایشگاه و تصویربرداری جهت بیماران اورژانس مطرح و تصمیم گیری گردید.منبع:بیمارستان یاس

نظرات
5/5 0 0 0