امروز : یکشنبه 19 مرداد 1399
Rss | صفحه اصلی دانشکده
برگزاری کمیته راهبردی اورژانس در مجتمع بیمارستانی یاس
4 10 1398 برگزاری کمیته راهبردی اورژانس در مجتمع بیمارستانی یاس

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن

به گزارش روابط عمومی مجتمع بیمارستانی یاس کمیته راهبردی اورژانس روز چهارشنبه 4دی 98 کمیته راهبردی اورژانس باحضور دکتر فاطمه داوری رئیس مجتمع، یوسف مسعودیان مدیر مجتمع، دکتر الهام شیر علی معاون درمان و دیگر اعضای کمیته تشکیل شد و مواردی شامل ارتقای شاخص های عملکردی اورژانس نسبت به ماه قبل، عملکرد مطلوب اورژانس در ارائه خدمات بهینه به مراجعین، اجرای دقیق تشکیل پرونده بیماران سطح 1و2و3 تریاژ و عملکرد مطلوب اورژانس در این زمینه حضور متخصص مقیم و رزیدنت ارشد در اورژانس جهت تعیین تکلیف به موقع بیماران زیر 6 ساعت و ثبت در پرونده بیمار،  ارائه خدمات پاراکلینیکی به موقع به بیماران اورژانس، انتقال به موقع بیماران نیازمند nicu و ارتقای سیستم  HIS در زمینه مدیریت تخت ها، نظارت بر اجرای استانداردهای اعتباربخشی و ایمنی در اورژانس مطرح و تصمیم گیری گردید. در پایان از زحمات کلیه پزشکان، پرستاران و پرسنل در زمینه ارتقای عملکرد اورژانس تشکر و قدردانی شد.


منبع:بیمارستان یاس

نظرات
5/5 0 0 0