امروز : یکشنبه 19 مرداد 1399
Rss | صفحه اصلی دانشکده
بازدید مدیریتی ایمنی از بخش جراحی نرگس
24 9 1398 بازدید مدیریتی ایمنی از بخش جراحی نرگس

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
گالری عکس


به گزارش روابط عمومی مجتمع بیمارستانی یاس روز یکشنبه 24 آذر ماه 98 بازدید مدیریتی ایمنی با حضور یوسف مسعودیان مدیر مجتمع ، مسئول فنی ، مترون و سایر مسئولین از بخش جراحی نرگس انجام گرفت.
در این بازدید در خصوص موضوعاتی شامل نحوه اخذ صحیح رضایت آگاهانه  و ارائه توضیحات لازم به بیماران، نتایج آزمایشات حیاتی و تصویربرداری ، لیست اعمال جراحی و آمادگی بیمار قبل از عمل جراحی ، آموزش های لازم به بیماران در زمان ترخیص ، چک صحیح دستورات پزشک و مستندات سازی دقیق پرونده های بیماران ، ترخیص به موقع بیماران از بخش ، امکانات مورد نیاز بخش جهت ارتقای ایمنی ، بررسی پرونده های بیماران ، زمان انجام مشاوره ها در بخش و موارد دیگر بحث و مورد بررسی قرار گرفت ، در خاتمه این بازدید از زحمات کلیه پرسنل بخش در ارائه خدمات به بیماران تشکر و قدردانی شد.


منبع:بیمارستان یاس

نظرات
5/5 0 0 0