امروز : شنبه 25 مرداد 1399
Rss | صفحه اصلی دانشکده
برگزاری جلسه سرپرستاران در بیمارستان زنان
17 5 1390 برگزاری جلسه سرپرستاران در بیمارستان زنان

جلسه سرپرستاران در ماه مبارک رمضان با حضور مترون، سوپروایزر و سرپرستاران بخش ها در skill lab برگزار شد.بنا به گزارش روابط عمومی بمیارستان زنان در این جلسه در رابطه با ( چک لیست فرایند پرستاری ، رضایت سنجی بیماران ، برنامه عملیاتی بخش ها ، چیدمان صحیح پرسنل ، کمبود پرسنل پرستاری و روزه داری به مناسبت ماه مبارک) بحث و تبادل نظر شد.


منبع:بیمارستان یاس

نظرات
5/5 0 0 0