امروز : یکشنبه 30 شهریور 1399
Rss | صفحه اصلی دانشکده
برگزاری جلسه حاکمیت بالینی در بیمارستان جامع زنان
27 5 1392 برگزاری جلسه حاکمیت بالینی در بیمارستان جامع زنان

جلسه حاکمیت بالینی با محوریت مدیریت خطر وایمنی بیمار با حضور آقای برکتی مدیر بیمارستان، خانم خمامی مترون، خانم گلی کناری سوپروایزر آموزشی،خانم حسنی کارشناس حاکمیت بالینی و اعتباربخشی و سایر اعضاء کمیته در دفتر پرستاری برگزارشد.بنابه گزارش روابط عمومی بیمارستان جامع زنان در این جلسه موضوعات ذیل مورد بررسی قرار گرفت:- برگزاری کلاسهای آموزشی برای کارکنان در نیمه دوم سال- تحلیل حوادث مهم بیمارستان با روش RCA - مرور اقدامات انجام شده در زمینه مدیریت خطر‌‌ و‌ ایمنی بیمار تاکنون- تنظیم برنامه عملیاتی مدیریت خطر و ایمنی بیمار برای شش ماهه دوم سال


منبع:بیمارستان یاس

نظرات
5/5 0 0 0