برنامه کاری  

Page 1 of 1 (17 items)
Prev< قبلی
[1]
بعدی >Next
#
محل کار
نــام
ساعت
روز
 
  بيمارستان انستيتو كانسر دانشکده پزشکي دکتر سيد مرتضي سجادی 07:00 -14:00 شنبه
  بيمارستان انستيتو كانسر دانشکده پزشکي دکتر فرهاد سميعي 07:00 -14:00 شنبه
  بيمارستان انستيتو كانسر دانشکده پزشکي دکتر فهيمه فرخ نيا 07:00 -17:00 شنبه
  بيمارستان انستيتو كانسر دانشکده پزشکي دکتر فروزنده فريدوني 07:00 -14:00 شنبه
  بيمارستان انستيتو كانسر دانشکده پزشکي بيتا کلاغچی 08:00 -16:30 شنبه
  بيمارستان انستيتو كانسر دانشکده پزشکي دکتر فروزنده فريدوني 07:00 -14:00 یکشنبه
  بيمارستان انستيتو كانسر دانشکده پزشکي دکتر فهيمه فرخ نيا 07:00 -17:00 یکشنبه
  بيمارستان انستيتو كانسر دانشکده پزشکي بيتا کلاغچی 08:00 -14:30 یکشنبه
  بيمارستان انستيتو كانسر دانشکده پزشکي دکتر فروزنده فريدوني 07:00 -14:00 دوشنبه
  بيمارستان انستيتو كانسر دانشکده پزشکي دکتر فهيمه فرخ نيا 07:00 -17:00 دوشنبه
  بيمارستان انستيتو كانسر دانشکده پزشکي بيتا کلاغچی 08:00 -16:30 دوشنبه
  بيمارستان انستيتو كانسر دانشکده پزشکي دکتر فهيمه فرخ نيا 07:00 -17:00 سه شنبه
  بيمارستان انستيتو كانسر دانشکده پزشکي بيتا کلاغچی 08:00 -14:30 سه شنبه
  بيمارستان انستيتو كانسر دانشکده پزشکي دکتر فهيمه فرخ نيا 07:00 -17:00 چهارشنبه
  بيمارستان انستيتو كانسر دانشکده پزشکي دکتر محمود خانيکي 07:30 -18:30 چهارشنبه
  بيمارستان انستيتو كانسر دانشکده پزشکي بيتا کلاغچی 08:00 -14:30 چهارشنبه
  بيمارستان انستيتو كانسر دانشکده پزشکي دکتر محمد حسین مدرسی 08:00 -14:00 چهارشنبه
Page 1 of 1 (17 items)
Prev< قبلی
[1]
بعدی >Next