تیم همراه مدیر گروه ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
دکتر محمدرضا نیکوبخت

مدیر گروه ارولوژی دانشگاه
مسئول برنامه آموزشی فلوشیپ پیوند کلیه

رزومه
حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
دکتر حمید ارشدی

مسئول برنامه آموزشی فلوشیپ ارولوژی اطفال
حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
دکتر محمدرضا نوروزی

مسئول برنامه آموزشی فلوشیب اورو انکولوژی
حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
دکتر سید محمد کاظم آقامیر

مسئول برنامه آموزشی فلوشیب اندویورولوژی و یورولاپاروسکوپی
حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
دکترمحمد علی صدیقی گیلانی

مسئول برنامه آموزشی فلوشیپ آندرولوژی

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
دکتر حامد اخوی زادگان

مسئول برنامه آموزشی دانشجویان پزشکی(کارآموزی و کارورزی)
حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
دکتر مهدی کاردوست

مسئول برنامه آموزشی دستیاران تخصصی
حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
دکتر عرفان امینی

معاون پژوهشی گروه
حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
دکتر سید حسن اینانلو

معاون درمان گروه
حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
دکتر ناصر یوسف زاده

​مسئول وب سایت گروه