مراکز تحقیقات

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
۱) مرکز تحقیقات ارولوژی اطفال و پزشکی بازساختی دانشگاه علوم پزشکی تهران
این مرکز در مرکز طبی کودکان مستقر است.

۲) مرکز تحقیقات ارو انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
این مرکز در مجتمع بیمارستانی امام خمینی مستقر است

۳) مرکز تحقیقات ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
این مرکز در بیمارستان سینا مستقر است