درباره ما

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن

گروه اورولوژی

 گروه اورولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیش از ۷۰ سال سابقه به تربیت دستیار تخصصی و فلوشیپ در حیطه های مختلف اورولوژی می پردازد. گروه ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیش از ۳۰ عضو هیئت علمی و  ۵ بخش مختلف بیمارستانی به آموزش دستیاران تخصصی و فلوشیپ می پردازد. سه مرکز تحقیقاتی معتبر در گروه اورولوژی ، نقش بسزایی در پیشرفت اقدامات آموزشی درمانی و پژوهشی اورولوژی در سطح کشور داشته است. همچنین گام‌های موثری در افزایش ارتباطات بین المللی با مراکز معتبر جهانی برداشته شده است.

بخش های آموزشی و بیمارستان های گروه ارولوژی
۱- بخش اورولوژی بیمارستان امام خمینی مرکز اصلی تربیت دستیار فلوشیپ در رشته Urologic Oncology
۲- بخش میزراه یک بیمارستان سینا: مرکز اصلی تربیت کننده دستیار فلوشیپ در رشته Endourology & Urolaparoscopy
۳- بخش میزراه دو بیمارستان سینا: مرکز اصلی تربیت کننده دستیار فلوشیپ در رشته Kidney Transplantation


۴- بخش اورولوژی بیمارستان شریعتی: مرکز اصلی تربیت کننده دستیار فلوشیپ در رشته Andrology

۵- بخش اورولوژی اطفال مرکز طبی کودکان: مرکز اصلی تربیت کننده دستیار فلوشیپ در رشته Pediatric Urology

حذف
ویرایشگر متن
ویرایش کنید
حذف
ویرایشگر متن