بیمارستان ها

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
بخش های آموزشی و بیمارستان هایی که گروه ارولوژی در آنها فعال می باشد:

۱- بخش اورولوژی بیمارستان امام خمینی: مرکز اصلی تربیت دستیار فلوشیپ در رشته Urologic Oncology، دستیاران تخصصی ارولوژی و دانشجویان پزشکی عمومی

۲- بخش میزراه یک بیمارستان سینا: مرکز اصلی تربیت کننده دستیار فلوشیپ در رشته Endourology & Urolaparoscopy، دستیاران تخصصی ارولوژی و دانشجویان پزشکی عمومی

۳- بخش میزراه دو بیمارستان سینا: مرکز اصلی تربیت کننده دستیار فلوشیپ در رشته Kidney Transplantation، دستیاران تخصصی ارولوژی و دانشجویان پزشکی عمومی

۴- بخش اورولوژی بیمارستان شریعتی: مرکز اصلی تربیت کننده دستیار فلوشیپ در رشته Andrology، دستیاران تخصصی ارولوژی و دانشجویان پزشکی عمومی

۵- بخش اورولوژی اطفال مرکز طبی کودکان: مرکز اصلی تربیت کننده دستیار فلوشیپ در رشته Pediatric Urology و دانشجویان پزشکی عمومی

۶- سرویس اورولوژی در بیمارستان های بهارلو و ضیائیان: پذیرای دانشجویان مقطع پزشکی عمومی هستند. این مراکز در جنوب و مرکز شهر از مراکز مهم و پر مراجع در درمان بیماری های متنوع ارولوژیک می باشند.

۷-  سرویس اورولوژی در مجتمع بیمارستانی یاس: پیرو تصمیم دانشگاه مبنی بر فعال کردن رشته های تخصصی مختلف در این مجتمع، گروه ارولوژی با مستقر کردن اعضای هیئت علمی خود در این مرکز در تمام طول هفته، در راستای جنرال شدن این بیمارستان و فعال کردن بخش، کلینیک و اتاق عمل و پوشش کامل آنکالی های ارولوژی، قدم  موثری برداشته است.