برنامه آموزش نظری دستیاران پاییز سال ۱۳۹۹

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
تاریخعنوانرزیدنت مسئول
Presentation case
استاد
3/7/99Perioperative Care (8)-دکتر یحیی زاده
10/7/99Urologic Considerations in Pregnancy (18)دکتر الهام تهرانی پوردکتر گیتی نورد
24/7/99Intraoperative Technical Decisions (10)دکتر فرنود نصرتیدکتر دیالمه
1/8/99Urodynamic and Video-Urodynamic Evaluation of the Lower Urinary Tract (114)دکتر علیرضا  مرجوعیدکتر اخوی زادگان
8/8/99Management of Pediatric Kidney
Stone Disease (43)
دکتر محمد مهدی میریدکتر حکمتی
15/8/99Bladder Anomalies in Children (30)دکترمحمد مهدی  راکبیدکتر امیرزرگر
22/8/99Evaluation and Management of
Erectile Dysfunction (69)
دکتر فرنود نصرتیدکتر نیکوبخت
29/8/99Management Strategies for Non– Muscle-Invasive Bladder Cancer (Ta, T1, and CIS) (136)دکتر مهروز امیرحیدریدکتر کاردوست
6/9/99Diagnosis and Staging of Prostate
Cancer (152)
دکتر شاهین رضا زادهدکتر مومنی
13/9/99Neuromuscular Dysfunction of the
Lower Urinary Tract in Children (34)
دکتر الهام تهرانی پوردکتر قهستانی
20/9/99Pathologyدکتر  محمد نیشابوریدکتر امینی
27/9/99آزمون جلد دو کمپل