برنامه آموزش نظری دستیاران در سال ۱۳۹۸

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
تاریخمسول ژورنالاعضاء پانلمسئول پانلموضوع
12/2/98دکتر امینیدکتر مومنی دکتر بهنام فردکتر آیتیتومور مثانه
23/3/98دکتر اینانلودکتر حسینی دکتر ضیاءدکتر آقامیرسنگ (جایگاه ESWL)
13/4/98دکتر امینیدکتر اخوی زادگان دکتر گیتی نورددکتر محسنیبی اختیاری ادراری مردان
24/5/98دکتر دیالمهدکتر مقربیان دکتر اطرجدکتر کاظمینیUpdate ناباروری مردان
18/7/98دکتر مومنیدکتر یحیی زاده دکتر قهستانیدکتر نادریتومور کلیه
30/8/98دکتر گیتی نورددکتر طاهری دکتر قربانیدکتر کاردوستImagingدر اورولوژی- اسکن ایزوتوپ در اورولوژی
21/9/98دکترحکمتیدکتر حکمتی دکتر قهستانیدکتر کجباف زادهبرخورد با ریفلاکس V.U
19/10/98دکتر مومنیدکتر امینی دکتر فرزیندکتر نوروزیکانسر متاستاتیک پروستات
17/11/98دکتر قهستانیدکتر نادری دکتر امیرزرگر-دکتر دیالمهدکتر ارشدیترومای کلیه و دستگاه ادراری
8/12/98دکتر یحیی زادهدکتر طاهری دکتر مومنیدکتر کاردوستتومور بیضه (با درگیری  رتروپریتوئن )