برنامه آموزش نظری دستیاران زمستان سال ۱۳۹۹

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
تاریخعنواناستاددستیار
4/10/9966Male Infertility
 
دکتر اخوی زادگاندکتر مرجوعی
11/10/9946Etiology Diagnosis, and Managemant of the Undescended Testisدکتر امیرزرگردکتر راکبی
18/10/99RIRS and PCNLدکتر اینانلو دکتر نصرتی
25/10/9942Surgery of the Ureter in Children
 
دکتر حکمتیدکترامیر حیدری
2/11/9976Neoplasms OF the Testis دکتر امینیدکتر نیشابوری
9/11/9982Surgery for Benign Disorders of the Penis and Urethraدکتر یحیی زادهدکتر امیرحیدری
16/11/9997MalignantRenal Tumorsدکتر مومنیدکتر رضا زاده
23/11/9952 Pediatric Genitourinary Traumaدکتر قهستانیدکتر نصرتی
30/11/99137 Management of Muscle –Invasive and Metastatic Bladder Cancerدکتر کاردوستدکتر میری
14/12/99112Evaluation and Managemant of Women With Urinary Incontinence and Pelvic Prolapseدکتر گیتی نورددکتر تهرانی پور
14/12/99 آزمون جلد اول کمپل