تیم آموزش و بیمارستان ها

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
بیمارستان هایی که دانشجویان پزشکی در آنها به عنوان کارآموز ارولوژی به آموزش عملی می پردازند:
  1. بیمارستان سینا، بخش میزراه یک
  2. بیمارستان سینا بخش میزراه دو
  3. مجتمع بیمارستانی امام خمینی
  4. بیمارستان دکتر شریعتی
  5. مرکز طبی کودکان
  6. بیمارستان بهارلو و ضیائیان
    1. دانشجویان حاضر در این مسیر ۲ هفته در بیمارستان بهارلو و ۲ هفته در بیمارستان ضیائیان حضور دارند
تیم آموزش دانشجویان پزشکی در گروه ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران:
مسئول آموزش دانشجویان پزشکی عمومی( سرپرست تیم): دکتر حامد اخوی زادگان
مسئول آموزش دانشجویان در بیمارستان سینا بخش میزراه یک: خانم دکتر گیتی نورد
مسئول آموزش دانشجویان در بیمارستان سینا بخش میزراه دو: آقای دکتر دیالمه
مسئول آموزش دانشجویان در مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره): آقای دکتر مومنی
مسئول آموزش دانشجویان در بیمارستان دکتر شریعتی: آقای دکتر یحیی زاده
مسئول آموزش دانشجویان در مرکز طبی کودکان: آقای دکتر امیرزرگر
مسئول آموزش دانشجویان در بیمارستان بهارلو: آقای دکتر یوسف زاده
مسئول آموزش دانشجویان در بیمارستان ضیائیان: آقای دکتر کریمی