اعضای هیئت علمی گروه ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران

حذف
سه ستونه
حذف
ویرایشگر متن
بیمارستان سینا بخش میزراه یک:
۱) دکتر محمد قاسم محسنی(رئیس بخش)
۲) دکتر سید محمد کاظم آقا میر
۳) دکتر سید رضا حسنی
۴) دکتر فاطمه گیتی نورد
حذف
ویرایشگر متن
بیمارستان سینا بخش میزراه دو:
۱) دکتر محمدرضا نیکوبخت(رئیس بخش-برای مشاهده رزومه کلیک کنید)
۲) دکتر حامد اخوی زادگان
۳) دکتر سید حسن اینانلو
۴) دکتر حسین دیالمه
۵) دکتر محسن طاهری محمودی
حذف
ویرایشگر متن
مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره):
۱) دکتر محسن آیتی(رئیس بخش)
۲) دکتر محمدرضا نوروزی
۳) دکتر عرفان امینی
۴) دکتر محسن طاهری محمودی
۵) دکتر علی مومنی

حذف
سه ستونه
حذف
ویرایشگر متن
بیمارستان دکتر شریعتی:
۱) دکتر محمد علی صدیقی گیلانی(رئیس بخش)
۲) دکتر سید محمد کاظمینی
۳) دکتر مهدی کاردوست
۴) دکتر سید رضا یحیی زاده
حذف
ویرایشگر متن
مرکز طبی کودکان:
۱) دکتر حمید ارشدی(رئیس بخش)
۲) دکتر عبدالحمید کجباف زاده
۲) دکتر سید محمد قهستانی
۳) دکتر پویا حکمتی
۴) دکتر حسین امیرزرگر

حذف
ویرایشگر متن
بیمارستان بهارلو:
۱) دکتر حامد اخوی زادگان
۲) دکتر ناصر یوسف زاده
حذف
سه ستونه
حذف
ویرایشگر متن
بیمارستان ضیائیان:
۱) دکتر حسین دیالمه
۲) دکتر علی طاووسیان
۳) دکتر آرش کریمی
حذف
ویرایشگر متن
مجتمع بیمارستانی یاس:
۱) دکتر ناصر یوسف زاده
۲) دکتر آرش کریمی