گروه آموزش پزشکی

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران آئینه تمام نمای بیش از 70 سال آموزش عالی نوین کشور است. این دانشکده به عنوانبزرگترین و قدیمی ترین دانشکده پزشکی کشور سهم بسیار بزرگی در تربیت پزشکان را بعهده داشته که ...

بیش از 29 بیمارستان زیر مجموعه بیش از 70 سال سابقه تاریخچه دانشکده پزشکی
27 فروردین 1395
نخستین جلسه گروه اورولوژی در سال 95
15 مهر 1394
نتایج آزمون دانشنامه تخصصی اورولوژی
15 مهر 1394
کلاسهای آموزشی دستیاران
24 فروردین 1391
اولین جلسه روسای محترم  بخشهای اورولوژی در سال 1391
25 اسفند 1395
sasa
25 اسفند 1395
جلسه اموزشی
30 دی 1395
sada
sada

asda