گروه اورولوژی

 گروه اورولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیش از ۷۰ سال سابقه به تربیت دستیار تخصصی و فلوشیپ در حیطه های مختلف اورولوژی می پردازد. گروه ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیش از ۳۰ عضو هیئت علمی و  ۵ بخش مختلف بیمارستانی به آموزش دستیاران تخصصی و فلوشیپ می پردازد. سه مرکز تحقیقاتی معتبر در گروه اورولوژی ، نقش بسزایی در پیشرفت اقدامات آموزشی درمانی و پژوهشی اورولوژی در سطح کشور...

27 فروردین 1395
نخستین جلسه گروه اورولوژی در سال 95
15 مهر 1394
نتایج آزمون دانشنامه تخصصی اورولوژی
15 مهر 1394
کلاسهای آموزشی دستیاران
24 فروردین 1391
اولین جلسه روسای محترم  بخشهای اورولوژی در سال 1391
آرشیو اخبار و مقالات
25 اسفند 1395
sasa
25 اسفند 1395
جلسه اموزشی
30 دی 1395
sada
sada

asda

آرشیو رویدادها