كارت دانشجويي

كارت دانشجويي

12 12 1393

دانشجويان عزيز مقطع Ph.D جديد الورود جهت دريافت كارت دانشجويي با دردست داشتن فيش بانكي جهت دريافت كارت دانشجويي خود به معاونت دانشجويي دانشكده واقع در خيابان ايتاليا - ساختمان شفا - طبقه ششم مراجعه نمايند.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0