وام تحصيلي و مسكن نيم سال دوم 89 - 88 دانشجویان متقاضي واريز شد

وام تحصيلي و مسكن نيم سال دوم 89 - 88 دانشجویان متقاضي واريز شد

29 3 1389

وام تحصيلي و مسكن نيمسال دوم 89 - 88 به حساب دانشجويان متقاضي واريز شد.بر اساس اين گزارش، مبلغ وام تحصيلي مجردي1650000 ريال، وام مسكن مجردي 1375000 ريال، وام تحصيلي متأهلي 2475000 ريال، وام مسكن متأهلي 2750000ريال و به ازاي هر فرزند 30000 ريال مي باشد.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0