مشاوره آمار


۱۰ اسفند ۱۳۸۳
مشاوره آمار روزهاي يکشنبه از ساعت ۱۰ الي ۲ و روزهاي دوشنبه ۳۰/۱ الي ۳ و روزهاي پنجشنبه ۹ الي ۱ توسط متخصصين آمار و پزشکي اجتماعي در مرکز توسعه پژوهش بيمارستان سينا انجام ميگردد .

منبع: بيمارستان سينا دانشکده پزشکي