كنفراس عمومي


۱۸ اسفند ۱۳۸۳

سه‌شنبه‌هاي هر هفته کنفرانس عمومي بيمارستان سينا از ساعت 30/10 الي ۱۲  با حضور اعضاء هيئت علمي , رزيدنتها , انترنها و دانشجويان بيمارستان در سالن امام حسين برگزار ميگردد.
 منبع: بيمارستان سينا دانشکده پزشکي