کسب رتبه اول آزمون دانشنامه تخصصي دوره 51 توسط دانشکده پزشکي


۱۰ اسفند ۱۳۸۳


در آزمون دانشنامه تخصصی دوره 51 که در شهريور ماه سال 1383 برگزار گرديد از لحاظ رتبه های برتر دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران با کسب 43% امتياز رتبه اول را در بين ساير دانشگاهها کسب نموده رتبه های برتر کسب شده در رشته مختلف به شرح ذيل می باشد.نام رشته تخصصی


رتبه های کسب شده


رشته اورتوپدی


رتبه اول و رتبه دوم


رشته ارولوژی


رتبه سوم


رشته عفونی


رتبه سوم


رشته بيهوشی


رتبه اول و رتبه دوم


رشته پزشکی اجتماعی


رتبه اول


رشته پزشکی هسته ای


رتبه اول


رشته پوست


رتبه اول, رتبه دوم و رتبه سوم


رشته جراحی عمومی


رتبه سوم


رشته جراحی مغز و اعصاب


رتبه دوم


رشته چشم پزشکی


رتبه اول


رشته راديوتراپی


رتبه اول


رشته روانپزشکی


رتبه سوم


رشته زنان و زايمان


رتبه اول و رتبه چهارممنبع: زيرمجموعه خاص پزشکي دانشکده پزشکي