Home Page بيمارستان سينا


۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۴
جهت وارد شدن به Home Page بيمارستان سينا وارد آدرس سايت دانشگاه تهران شويد (www.tums.ac.ir) و از منوي Hospitals آن لينک sinaرا انتخاب کنيد و يا از آدرس زير استفاده نمائيد http://www.tums.ac.ir/hospitals/sina/index.htm

منبع: بيمارستان سينا دانشکده پزشکي