برگزاری دهمین جلسه شورای آموزشی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)


۱۳ اسفند ۱۳۸۳

دهمین جلسه شورای آموزشی مجتمع در سال ۱۳۸۳ با حضور مسئولين و روساي بخشها برگزار و موضوعات زير بررسي گرديد .
 ۱- روند ترفيع اعضاي هيئت علمي و روساي بخشها
۲- گزارش پيشرفت و بررسي وضعيت وب سايت بيمارستان که توسط دانشکده تهيه گرديده است .
۳- گزارش پيشرفت طرح تکفاب
۴- گزارش کميته کنترل عفونت مجتمع در خصوص زباله هاي بيمارستاني
۵- اعلام مصوبات هيئت امناي دانشگاه به حاضرين
در پايان روساي بخشها به مدت ۳۰ دقيقه به بيان پيشنهادات خود پرداختند . منبع: بيمارستان امام خميني دانشکده پزشکي