جشن روپوش سفید دانشجویان دانشکده


۲۶ بهمن ۱۳۸۳
نمايش عکسها


 منبع: زيرمجموعه خاص پزشکي دانشکده پزشکي