اطلاعيه شماره 6 دفتر روابط بين الملل دانشکده پزشکی درخصوص بورس تحصيلی مشترک ژاپن و بانک جهانی برای دوره های فوق ليسانس جهت شاغلين دولتی


۱۲ بهمن ۱۳۸۳
بانک جهانی و دولت ژاپن در نظر دارند تا در برنامه مشترک [Joint Japan/ Word Back Graduate Scholarship Program (JJ/ WBGSP] اقدام به ارائه تعدادی محدودی بورس تحصيلی در مقطع کارشناسی ارشد در رشته های: اقتصاد, مالی, برنامه ريزی, بهداشت, کشاورزی, محيط زيست, مديريت منابع طبيعی, آموزش نمايند .
داوطلبان می توانند به آدرس http://www.worldbank.org/wbi/scholarships
مراجعه و حداکثر تا تاريخ 10/1/1384 مدارک لازم را تهيه و راساً به آدرس مربوطه ارسال نمايند. مدارک مزبور توسط کميته ای در بانک جهانی مورد بررسی قرار خواهند گرفت . جهت کسب اطلاعات بيشتر به دفتر روابط بين الملل دانشکده پزشکی واقع در اتاق 302 ساختمان آموزش مراجعه فرمائيد .


منبع: زيرمجموعه خاص پزشکي دانشکده پزشکي