اطلاعيه شماره 4 دفتر روابط بين الملل دانشکده پزشکي


۱۴ بهمن ۱۳۸۳
همکاران محترم هيئت علمي جهت آگاهي از نحوه در خواست گرانت تحقيقاتي Biomedical and Clinical در زمينه های زير:

1-علت نقش پيری سلولها
2-نقش estrogen در افزايش osteoporosis
3-فاکتورهای ژنتيکي مرتبط با الزايمر
4-اثرات تغذيه و ورزش و فرايند پيری

مي توانند به آدرس
http://www.afar.org/grants.html
مراجعه نمايند .
دفتر روابط بين الملل دانشکده پزشکي آماده هرگونه راهنمايي در اين زمينه است. لطفا سوالات خود را به آدرسoir@sina.tums.ac.ir ارسال نماييد.
مهلت ارسال درخواستها تا انتهای سال 2005 است.


منبع: زيرمجموعه خاص پزشکي دانشکده پزشکي