جلسه دفاع از پایان نامه خانم سمانه مهدویان دانشجوی کارشناسی ارشد آناتومی


۱۰ بهمن ۱۳۹۶
جلسه دفاع از پایان نامه خانم سمانه مهدویان دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تشریح با عنوان مطالعه ي اثر حفاظتي مصرف فورسكولين و remote ischemic preconditioning بر ناحيه ي ca1هيپوكامپ موش صحرايي نر بالغ به دنبال ايسكمي گلوبال 
96/11/14 ساعت 12
آمفي تئاتر آناتومي


منبع: گروه آناتومي دانشکده پزشکي