گزارش پرداخت هزينه پايان نامه دی ماه سال 1396


۳۰ دی ۱۳۹۶

گزارش پرداخت هزينه پايان نامه  دی ماه سال 1396

رديف

 

نام دانشجو

رشته

مقطع

نوبت پرداخت

مبلغ پرداخت

اول

دوم

سوم

1

یاسر منصوری

ژنتیک

PhD

 

 

20%

10000000ريال

2

حسن پاشایی فر

ژنتیک

PhD

 

 

20%

10000000ريال

3

سمانه بوربور

میکروب شناسی

PhD

80%

 

 

40000000ريال

4

هدایت سمندری

فیزیولوژی

كارشناسي ارشد

80%

 

 

12000000ريال

5

سپیده آشوری موثق

آناتومی

PhD

80%

 

 

40000000ريال

6

محمد ناجی

آناتومی

PhD

 

 

20%

10000000ريال

7

فاطمه احمدی نیا

آموزش پزشکی

PhD

40%

 

 

20000000ريال

8

مهلا سلاجقه

آموزش پزشکی

PhD

80%

 

 

40000000ريال

9

فاطمه شفیعی

فیزیولوژی

كارشناسي ارشد

80%

 

 

12000000ریال

10

مریم خانه زاد

آناتومی

PhD

80%

 

 

40000000ریال

11

مریم واعظی

فیزیولوژی

كارشناسي ارشد

 

 

20%

3000000ریال

 منبع: معاونت آموزش تحصيلات تكميلي دانشکده پزشکي