برگزاری جلسه تم طولی تعهد حرفه ای در تاریخ 19 دی ماه


۲۰ دی ۱۳۹۶

در طی جلسه داخلی روز  سه شنبه مورخ 19 دی ماه ساعت 14:30 الي 16، هم اندیشی پیرامون نحوه برگزاری و برنامه ریزی جهت آموزش برنامه تم طولی تعهد حرفه ای انجام گرفت.

 

در این جلسه در ابتدا در خصوص اقدامات آموزشی و ارزیابی تم طولی تعهد حرفه ای در دوره پزشکی عمومی مطالبی مطرح شد. در ادامه در خصوص شیوه تعامل با گروه های بالینی و نحوه آموزش این موضوعات با استفاده از فرصت های آموزشی پیش رو بحث شد. در انتهای جلسه مقرر شد آموزش تعهد حرفه ای با تمرکز بر استفاده از فرصت های آموزشی موجود در بخش ها از جمله گزارشات صبحگاهی و ... و همچنین به موازات طراحی و اجرا برنامه های توانمندسازی هر چه بیشتر اعضای هیات علمی بالینی  مدنظر قرار گیرد.منبع: دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکي