نشست اعضای کمیته پایش و سنجش کیفیت بیمارستان سینا


۲۰ دی ۱۳۹۶
به گزارش روابط عمومی بیمارستان سینا، کمیته پایش و سنجش کیفیت، آذرماه سال 96 با حضور دکتر محمدرضا خاجوی، معاون آموزشی بیمارستان، دکترمظاهر قربانی و دکتر آذرحدادی، معاونان درمانی و پژوهشی این مرکز، سوریا بابایی، مدیر دفتر پرستاری و زهرا خادمیان، سوپروایزر اعتبار بخشی بالینی و دیگر اعضای کمیته در سالن شورای ریاست بیمارستان تشکیل جلسه داد.
در این نشست، گزارش پایش شاخص ها و فرآیندهای برنامه عملیاتی در 6 ماهه اول سال ارائه شد و در پایان مباحث مشکلات مستندات پرونده بیماران و نحوه انتقال بیماران به بخش های پاراکلینیکی مورد بحث و تبادل نظر حاضران جلسه قرار گرفت.


منبع: بيمارستان سينا دانشکده پزشکي