برگزاری کارگروه اداره درمانگاه های بیمارستان فارابی


۱۲ دی ۱۳۹۶
به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، کارگروه اداره درمانگاه های این مرکز با موضوع  بررسی مشکلات فضای فیزیکی درمانگاه ها  روز سه شنبه ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶ با حضور دکتر مهدی صنعتکار، قائم مقام ریاست بیمارستان تشکیل شد هاشمی، کارشناس معاونت درمان بیمارستان فارابی در این جلسه نیز گزارشی از وضعیت موجود و نقاط قوت و ضعف ارائه کرد. 
به گفته هاشمی ساختار فیزیکی درمانگاه های بیمارستان شامل دو دسته فضاهای اصلی و پشتیبانی است که فضای انتظار بیمار از مهمترین فضاهای پشتیبانی محسوب می گرد د که متوسط سرانه این فضا برای هر فرد بایستی  ۳/۱ متر مربع باشد.
وی در ادامه میزان فضای انتظاراستاندارد برای مراجعین درمانگاه های بیمارستان را به تفکیک محاسبه و با فضای موجود مقایسه کرد و افزود: فضای فیزیکی موجود بیمارستان تناسبی با میزان مراجعات نداشته و معضلات بسیاری را برای ارائه دهنگان خدمت و بیماران بوجود می آورد. 
در ادامه جلسه اعضا در مورد راه حل های موجود از جمله جابه جا کردن واحد های شلوغ و پرتردد بحث کردند. 
در پایان مقرر شد الگو های مختلف برای جابه جایی واحد ها تهیه تا کم هزینه ترین و قابل اجراترین الگو انتخاب شود.  
خبر و عکس: امیدوار


منبع: بيمارستان فارابي دانشکده پزشکي