برگزاری کمیته تیم مدیریت اجرایی بیمارستان فارابی


۱۲ دی ۱۳۹۶
 نتایج پایش شاخص های ایمنی بیمار در کمیته تیم مدیریت اجرایی بیمارستان فارابی که روز دوشنبه ۱۱ دی ماه ۱۳۹۶ با حضور دکتر مهدی صنعتکار، قائم مقام ریاست  و سعید مرادی، مدیر بیمارستان تشکیل شد مورد بررسی قرار گرفت.
شریفی،  مسئول واحد بهبود کیفیت بیمارستان علاوه بر ارائه این گزارش درصد تحقق الزامات کلی ایمنی بیمار در بخش های سرپائی و بستری و حوزه های قابل بهبود آن را نیز تشریح کرد سپس به مرور شاخص های ایمنی بیمار، آمار گزارش خطا به تفکیک گروه های پزشکی، پرستاری، اپتومتری و آزمایشگاه  پرداخت.
گزارش نتایج بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار سه فصل گذشته و حوزه های قابل بهبود شناسایی شده بخش دیگر گزارش شریفی بود. 
در این کمیته  مقرر شد:
برای ارائه مباحث مرتبط با ایمنی بیمار در کنفرانس های هفتگی گروه چشم پزشکی با معاون آموزشی بیمارستان مذاکره شود.
برای تهیه برچسب مناسب داروهای پرخطر بررسی لازم انجام شود.
در صورت خطا در انجام امور اپتومتری و اکوگرافی، هزینه انجام مجدد آن رایگان شود.
برای واحد های آزمایشگاه و آنژیوگرافی صندلی بیمارمناسب تهیه شود. 
خبر و عکس: امیدوار


منبع: بيمارستان فارابي دانشکده پزشکي