ارزیابی واحد بیماران بین الملل بیمارستان فارابی


۱۲ دی ۱۳۹۶
 واحد بیماران بین الملل IPD)) بیمارستان فارابی روز یکشنبه۱۰دی ماه ۱۳۹۶ توسط کارشناسان دفتر گردشگری سلامت وزارت بهداشت مورد بازدید و ارزیابی قرار گرفت.
کارشناسان وزارت بهداشت به همراه عباس آبادی رئیس گروه ارتقاء کیفیت و حاکمیت بالینی معاونت درمان دانشگاه ابتدا در جلسه ای با حضور دکتر صنعتکار، قائم مقام ریاست و مرادیف مدیر بیمارستان به بررسی مستندات موجود پرداخته سپس بخش بیماران بین الملل را بر اساس چک لیست نظارت بر واحد گردشگری سلامت مورد ارزیابی قرار دادند. 
خبر: امیدوار
عکس: قاضی میرسعید


منبع: بيمارستان فارابي دانشکده پزشکي