آگهی مزایده


۱۲ دی ۱۳۹۶
بيمارستان فارابي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران در نظر دارد تا اقلام ملزومات اداري و ضايعات آهن آلات فرسوده و اسقاط ساختماني غيرقابل استفاده خود را، با استناد به بخشنامه ۷۱۵۱/۱۱۰/د/۹۵ مورخ ۹۵/۰۶/۰۱ و بر اساس قوانين و مقررات جاري از طريق مزايده داخلي به اشخاص حقيقي و حقوقي به فروش برساند. 
مهلت تحويل پيشنهاد‌ها و اسناد از روز شنبه مورخ ۹۶/۱۰/۰۹ تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه ۹۶/۱۰/۱۳ تعيين شده است و پاكت‌ها روز شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ در دفتر مديريت بازگشايي خواهند شد. 
علاقمندان مي توانند جهت دريافت و تحويل اسناد و بازديد از ضايعات به آدرس: تهران -خیابان کارگر جنوبی - میدان قزوین - بیمارستان فارابی- حسابداري اموال مراجعه كنند. 


منبع: بيمارستان فارابي دانشکده پزشکي