برگزاری کمیته اخلاق پزشکی و رفتار حرفه ای بیمارستان فارابی


۱۲ دی ۱۳۹۶
به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، کمیته اخلاق پزشکی و رفتار حرفه ای بیمارستان فارابی با حضور سعید مرادی، مدیر بیمارستان روز سه شنبه ۵ دیماه ۱۳۹۶ در سالن شورای مرکز برگزار شد.
پیگیری مصوبات قبلی کمیته، گزارش شکایات از گروه درمان درماه قبل و مرور چک لیست ارزیابی صیانت از حقوق شهروندی از اهم موضوعات جلسه بود.
در این کمیته همجنین در مورد تدوین ابزار ارزیابی رفتار حرفه ای ویژه چشم پزشکان، برگزاری دوره های آموزشی برای  کارکنان، امکان انجام نظر سنجی الکترونیک از بیماران وتدوین شیوه نامه تریاژ و پذیرش  بیماران با شرایط ویژه در درمانگاه ها بحث و تبادل نظر شد.
 خبر و عکس: امیدوار


منبع: بيمارستان فارابي دانشکده پزشکي