شورای پژوهشی بیمارستان فارابی برگزار شد


۱۲ دی ۱۳۹۶
 به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، هفتمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان فارابی در سال ۹۶ روز شنبه دوم دی ماه با حضوردکتر علیرضا لاشیئی، رییس مرکز تحقیقات چشم پزشکی دانشگاه؛ دکتر فخرائی ، مدیر گروه چشم پزشکی و دکتر محمد طاهر رجبی، معاون پژوهشی بیمارستان فارابی در سالن شورای مرکز تحقیقات چشم برگزارشد.
اعضای جلسه ۸عنوان شامل سه طرح پژوهشی، سه پایان نامه دستیاری و دو پایان نامه پزشکی عمومی را بررسی و تصویب کردند.
خبر و عکس: امیدوار


منبع: بيمارستان فارابي دانشکده پزشکي