برگزاری جلسه دفاع دانشجویان


۱۰ دی ۱۳۹۶

جلسه دفاع از پروپوزال آقای افضل شمسی دانشجوی دوره کارشناسی ارشد مجازی آموزش پزشکی و دفاع از عنوان پروپوزال آقای احمد پریزاد، دانشجوی دوره دکترای آموزش پزشکی، در روز چهارشنبه مورخ ششم دی ماه در سالن شورای مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه برگزار شد. در این جلسه هر دو دانشجو در حضور استاد راهنما "دکتر محمدی" و استاد مشاور "دکتر مجتهدزاده" به ارائه مطالب خود پرداختند. سپس به سوالات مطرح شده توسط اساتید پاسخ دادند. هر دو پروپوزال به اتفاق آرا به تصویب رسید. توضیح اینکه عناوین هر یک از این پروپوزال ها به ترتیب عبارت بودند از: بررسی ارتباط هوش هیجانی و اجتماعی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان هوشبری و اتاق عمل دانشکده پیراپزشکی تهران/ طراحی مدل جامع پشتیبانی از دانشجو در آموزش مجازی در دوره های تحصیلات تکمیلی
منبع: گروه آموزش پزشکي دانشکده پزشکي