منابع ارتوپدی جراحی دست


۲۷ آذر ۱۳۹۶

 

الف- کتب اصلی

 

-Hand surgery :Green 2017

- Campbell operative orthopedics 2017

- Rockwood and Green fractures adult and children 2015

ب-مجلات اصلی

 

-JBJS:British & American

 

ج-سایر منابع

 

Original related websites

 

توضیحات:

 

 

*در کلیه موارد فوق ،منظور آخرین چاپ کتاب است که در دسترس قرار دارد.

*علاوه برکتب فوق ، در طول دوره دستیاری ، مطالعه مستمر کتب اصلی رشته مادر نیز ضروری است.

*در آزمون های رسمی کشوری (در صورت تصویب ) ،هیات ممتحنه دوره ،براساس آیین نامه های کشوری ،منابع آزمون را مشخص خواهند نمود.

*در مورد مجلات ،منظور مجلاتی است که در طول دوره دستیاری به چاپ می رسند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منبع: معاونت آموزش تخصص و فوق تخصصي دانشکده پزشکي