بررسی میزان موفقیت درمان با روش دوبار انتقال جنین در روزهای دوم و پنجم در بیماران نازایی با سابقه ی حداقل سه بار شکست لقاح داخل ازمایشگاهی در مرکز ناباروری بیمارستان ولیعصر )عج ( دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1396


۲۹ آبان ۱۳۹۶

با وجود پیشرفت های پزشکی در استفاده از تکنیک های تولیدمثلی در دهه های اخیر ، تنها یک سوم از

سیکل های ART منجر به بارداری می شوند، و از این میزان یک چهارم موارد منجر به تولد زنده می

شود. بنابراین شکست های مکرر در چرخه ی ART تجربه ایی ناخوشایند برای بیماران و چالشی جدی

برای متخصصین است. و بیمارانی با شکست درمانی مکرر با وجود کیفیت مناسب جنین و پاسخ مناسب

تحریکی تخمدان به عنوان چالش درمانی خاص در نظر گرفته می شوند و باعث افزایش فشار مالی بر

اقتصاد خانواده و دستگاه های ارائه کننده ی خدمات بهداشتی می شوند.

هدف :

بررسی تاثیر دو بار انتقال جنین در روزهای دوم و پنجم چرخه ی IVF بر پیامد بارداری

روش بررسی :

تعداد 120 بیمار که دچار حداقل سه بار شکست در IVF شده بودند و در ارزیابی های انجام شده بیماری

مدیکال جدی نداشتند ودر صورت وجود فاکتورمردانه ویا مشکلات هورمونی و یا رحمی اصلاح شده

بودند، وارد مطالعه شدند. 60 بیمار در گروه کنترل جای داده شدند.در گروه مداخله پس از تحریک سیکل

تخمدانی بر اساس پروتکل و جدا کردن اووسیت های مناسب و ایجاد حداقل پنج رویان با کیفیت مناسب ،

درروزدوم و روز پنجم رویان ها به داخل رحم انتقال داده شدند. در گروه کنترل تنها بلاستوسیست ها در

روز پنجم به داخل رحم انتقال یافتند. سپس میزان بارداری در میان این بیماران پس از انجام چرخه ی

جدید IVF ارزیابی و مقایسه گردید.

یافته ها:

در گروه انتقال پیاپی رویان درروزهای دوم وپنجم در 40 درصد موارد بارداری رخ داده بود. همچنین

در گروه کنترل که بلاستوسیست در روز پنجم انتقال یافته بود میزان بارداری 38.3 درصد بود، که دو

گروه تفاوت معناداری با یکدیگر نداشتند.در میان بیمارانی با انتفال پیاپی جنین در 15 درصد موارد

حاملگی چند قلویی گزارش شده بود که این میزان در گروه کنترل 13.3 درصد بود که باز هم از نظر

آماری اختلاف معناداری در بین دوگروه وجود نداشت.

نتیجه :

انتقال پیاپی رویان در روزهای متوالی می تواند سبب افزایش احتمال بارداری درافرادی با شکست های

مکرر در IVF شود ، اما میزان بارداری با روش انتقال پیاپی تفاوت معناداری با روش انتقال بلاستوسیست ندارد.

 

كليد واژه ها : Double transfer ؛ میزان بارداری ؛ لانه گزینی؛ شکست در IVF ؛ ART-ICSI IVF ؛ انتقال درروز دوم و پنجم ؛ انتقال بلاستوسیست

مشخصات دانشجو:

نام:الهام رئیسی

رشته تحصيلي:پزشکی عمومی

مقطع:فارغ التحصیل دکتری حرفه ای                   

گروه آموزشي پزشکی        

پست الكترونيك دانشجو: elhamraisi2012@gmail.com

اساتيد راهنما و داور:

استاد راهنما   دکتر انسیه تهرانی نژاد

 اساتيد مشاور  دکتر بتول رشیدی

 اساتيد داور   دکتر فاطمه کیخا

               دکتر صغری خضردوست

زمان دفاع :

   روز سه شنبه

  تاريخ 16 /8/96

 ساعت 7:30 صبح

مكان دفاع به آدرس:

تهران بلوار کشاورز بیمارستان امام خمینی گروه زنان و زایمان کلاس درس گروه زنان - 

اطلاعات به زبان انگليسي

Title:

Success Rate of double transfer on days 2 and 5 in patients with three failed IVF attempts in Vali Asr Hospital Fertility Center of Tehran university of medical science  in 1396

Abstract:

Introduction:

Despite medical advances in assisted reproductive technology in recent decades, only 1/3 of the ART cycles achieve pregnancy and out of those, only ¼ result in live birth.

Recurrent failed ART cycles are an unpleasant experience for patients and a serious challenge for the specialists.

Patients, with recurrent treatment failure despite good quality embryo and ovary stimulation, are considered particularly challenging and will impose financial restraints burdens on the family and health care providing institutes.

Goal:

Assessing the effect of double transfer of embryo, on day 2 and day 5 of IVF cycle, on pregnancy outcome.

Methods:

Hundred and twenty candidates who at least had three failed IVF cycles were recruited. The candidates did not have any significant past medical history and if there was a male factor, hormonal or intrauterine problems it had already been treated.

Sixty candidates were allocated to the control group. In the intervention group, following protocol-based ovarian stimulation and retrieving oocytes and producing at least 5 good quality embryos, the intra-uterine transfer on day 2 and day 5 is performed. In the control group the blastocysts were transferred only on day 5. Pregnancy success rate following the new IVF cycle was assessed.

Findings:

In the day 2 and 5 double transfer group pregnancy was achieved in 40% of cases. In the control group which blastocyst was transferred on day 5 the pregnancy rate was 38.3% which did not show a significant difference. Among the double transfer

56

cases, multiple-pregnancy was reported as 15 % while it was 13.03% in the control group which again did not demonstrate any significant difference.

Results:

Double embryo transfer on day 2 and 5 will increase the chance of achieving pregnancy in women with recurrent IVF failure however no significance difference has been demonstrated compared to single transfer of embryo on day 5.

 

Keywords: IVF – Double transfer – Implantation – IVF Failure – Blastocysts transfer

 

فهرست منابع و ماخذ فارسي و لاتين:

1.             Coughlan C, Ledger W, Wang Q, Liu F, Demirol A, Gurcan T,et al. Recurrent implantation failure: definition and management. Reproductive biomedicine online.2014 ; 28 (1):14-38

2.            Wael A. Ismail Madkour, Bassel Noah , Hena Zaheer , Awatif Al-Bahr ,Amr M.S. Abdelhamid , Mahmoud Shaeer , Ashraf Moawad, Does sequential embryo transfer improve pregnancy rate in patients with repeated implantation failure? A randomized control study. Middle East Fertility Society Journal.2015; 20, 255- 261

3.            Medical advisory secretarist ministry of health and long – term care. In vitro Fertilization and multiple pregnancies: Evidence –based analysis. Ontario Health Technology Assessment Series 2006 ; Vol , 6, No.18

4.            Jennifer Sze Man Mak, Cathy Hoi Sze Chung,Jacqueline Pui Wah Chung , Grace Wing Shan Kong, Sotirios H Saravelos, Lai Ping Cheung  et al. The effect of endometrial scratch on natural – cycle cryopreserved embryo transfer out comes: A randomized controlled study. Reproductive biomedicine online. 2017;

5.            Garcia-Velasco JA, Isaza V, Requena A, Martinez-Salazar FJ, Landazabal A, Remohi J, et al. High doses of gonadotrophins combined with stop versus non-stop protocol of GnRH analogue administration in low responder IVF patients: a prospective, randomized, controlled trial. Hum Reprod. 2000;15:2292–6.

6.            Garcia-Velasco JA, Moreno L, Pacheco A, Guillen A, Duque L, Requena A, et al. The aromatase inhibitor letrozole increases the concentration of

 

50

intraovarian androgens and improves in vitro fertilization outcome in low responder patients: a pilot study. Fertil Steril. 2005;84:82–7.

7.            Kim CH, Chae HD, Chang YS. Pyridostigmine cotreatment for controlled ovarian hyperstimulation in low responders undergoing in vitro fertilization–embryo transfer. Fertil Steril. 1999;71:652–7.

8.            Pinkas H, Orvieto R, Avrech OM, Rufas O, Ferber A, Ben-Rafael Z, et al. Gonadotropin stimulation following GnRH-a priming forpoor responders in in vitro fertilization–embryo transfer programs. Gynecol Endocrinol. 2000;14:11–4.

9.            Abramovici H, Dirnfeld M, Weisman Z, Sorokin Y, Lissak A, Rofe A, et al. Pregnancies following the interval double-transfer technique in an in vitro fertilization–embryo transfer program. J In Vitro Fert Embryo Transf. 1988;5:175–6.

10.           Ledee-Bataille N, Dubanchet S, Coulomb-L’hermine A, Durand- Gasselin I, Frydman R, Chaouat G. A new role for natural killer cells, interleukin (IL)-12, and IL-18 in repeated implantation failure after in vitro fertilization. Fertil Steril. 2004;81:59–65.

11.           Romero R, Espinoza J, Mazor M. Can endometrial infection/ inflammation explain implantation failure, spontaneous abortion, and preterm birth after in vitro fertilization? Fertile Steril. 2004; 82:799–804.

12.           Penzias A. Recurrent IVF Failure: other factors. Fertility and sterility. 2012;97 (5):1033-8

13.          Lédée-Bataille N, Laprée-Delage G, Taupin JL, Dubanchet S, Frydman R, Chaouat G. Concentration of leukemia inhibitory factor (LIF) in uterine flushing fluid is highly predictive of embryo implantation. Hum. Reprod. 2002;17:213–218

51

14.          Assisted reproductive technology in the United States: 2001 results generated from the American Society for Reproductive Medicine / society for Assisted Reproductive Technology registry. Fertility and sterility .2007;87 (6):1253-66

15.          Megalith EJ, Ben-Chetrit A, Gal M, Eldar-Geva T. Investigation and treatment of repeated implantation failure following IVF–ET. 2006;21:3036–3043

16.           Verhaak CM, Smeenk J,Evers A, Kremer J, Kraaimaat F, Braat D. Woman`s emotional adjustment to IVF : a systematic review of 25 years of research . Human reproductive update.2007;13 (1):27-36

17.          Achache H, Revel A. Endometrial receptivity markers, the journey to successful embryo implantation. Hum. Reprod. Update.2006;12:731–746

18.          Cong Fang. Day -2 and day -3 sequential transfer improves pregnancy rate in patients with repeated IVF – embryo transfer failure: a retrospective case – control study. Reproductive  Biomedicine Online.2013

19.           Mercader A, Garcia-Velasco JA, Escudero E, Remohí J, Pellicer A, Simón C. Clinical experience and perinatal outcome of blastocyst transfer after co-culture of human embryos with human endometrial epithelial cells: a 5-year follow-up study. Fertil. Steril. 2003;80:1162–1168

20.           Spandorfer SD, Soslow R, Clark R, Fasouliotis S, Davis OK, Rosenwaks Z. Histologic characteristics of the endometrium predicts success when utilizing autologous endometrial coculture in patients with IVF failure. J. Assist. Reprod. Genet. 2006;23:185–189

21.           Eyheremendy V, Raffo FG, Papayannis M, Barnes J, Granados C, Blaquier J. Beneficial effect of autologous endometrial cellcoculture in patients with repeated implantation failure. Fertil. Steril. 2010;93:769–773

52

22.          Barash A, Dekel N, Fieldust S, Segal I, Schechtman E, Granot I. Local injury to the endometrium doubles the incidence of successful pregnancies in patients undergoing in vitro fertilization. Fertil. Steril. 2003;79:1317–1322

23.          Guerif F, Bidault R, Gasnier O, Couet ML, Gervereau O, Lansac J, et al. Efficacy of blastocyst transfer after implantation failure. Reprod. Biomed. Online. 2004;9:630–636

24.          Levitas E, Lunenfeld E, Har-Vardi I, Albotiano S, Sonin Y, Hackmon-Ram R, et al. Blastocyst-stage embryo transfer in patients who failed to conceive in three or more day 2–3 embryo transfer cycles: a pro-spective, randomized study. Fertil. Steril.2004;81:567–571

25.          Moreno C, Ruiz A, Simon C, Pellicer A, Remohi J. Intracytoplasmic sperm injection as a routine indication in low responder patients. Hum Reprod. 1998;13:2126–9

26.          Requena A, Neuspiller F, Cobo AC, Aragones M, Remohi J, Simon C, et al. The potential use of maturation in vitro of human oocytes in low responder patients. J Assist Reprod Genet. 2000;17:239–44.

27.          Loutradis D, Drakakis P, Dallianidis K, Bletsa SR, Milingos S, Doumplis N, et al. A double embryo transfer on days 2 and 4 or 5 improves pregnancy outcome in patients with good embryos but repeated failures in IVF or ICSI. Clin Exp Obstet Gynecol. 2004;31:63–6.

28.         Machtinger R, Dor J, Margolin M, Levron J, Baum M, Ferber B, et al. Sequential transfer of day 3 embryos and blastocysts after previous IVF failures despite adequate ovarian response. Reprod Biomed Online. 2006; 13:376–9.

29.          Li TT, Fang C, Jia L, Yue CM. Mouse early integral embryo induces        expression of endometrial integrin β3 and leukaemia-inhibitory factor,

53

and improves uterine receptivity in mice. Chin. J. Pathophysiol.   2012;28:193–200(in Chinese)

30.          B. Almog, corresponding author1 I. Levin, 2 I. Wagman, 1 R. Kapustiansky, 1 T. Schwartz, 1 N. Mey-Raz, 1 A. Amit,1 and F. Azem. .Interval double transfer improves treatment success in patients with repeated IVF/ET failures. J Assist Reprod Genet. 2008 Aug; 25(8): 353–357.

31.          American society for Reproductive Medicine. A combined approach to patients with repeated IVF failure. Fertile Sertile.2010;94:2462-4

32.          Inagaki N, Stern C, McBain J, Lopata A, Kornman L, Wilkinson D. Analysis of intra-uterine cytokine concentration and matrix-metalloproteinase activity in women with recurrent failed embryo transfer. Hum Reprod. 2003;18:608–15.

33.         Ashkenazi J, Yoeli R, Ovieto R, Shalev J, Ben-Rafael Z, Bar-Hava I. Double (consecutive) transfer of early embryos and blastocysts; alms and results. Fertil. Steril. 2000;74:936–940

34.         Tur-Kaspa I, Yuval Y, Bider D, Levron J, Shulman A, Dor J. Difficult or repeated sequential embryo transfers do not adversely affect in-vitro fertilization pregnancy rates or outcome. Hum. Reprod. 1998;13:2452–2455

35.         Goto S, Takebayashi K, Shiotani M, Fujiwara M, Hirose M, Noda Y. Effectiveness of 2-step (consecutive) embryo transfer. Comparison with cleavage-stage transfer. J. Reprod. Med. 2003;48:370–374

36.          Pandir J, El Toukhy T. Uterine cavity assessment prior to IVF. Woman`s health( London , England ).2010; 6 (6):841-7;quiz 7 – 8

37.         Tan BK, Vandekerckhove P, Kennedy R, Keay SD. Investigation and

 

54

current management of recurrent IVF treatment failure in the UK.BJOG. 2005; 112(6):773 – 80

38.         Karaki RZ, Samarraie SS, Younis NA, Lahloub TM, Ibrahim MH. Blastocyst culture and transfer: a step toward improved in vitro fertilization outcome. Fertil Steril. 2002;77:114–8.

39.          Papanikolaou EG, Kolibianakis EM, Tournaye H, Venetis CA, Fatemi H, Tarlatzis B, et al. Live birth rates after transfer of equal number of blastocysts or cleavage-stage embryos in IVF. A systematic review and meta-analysis. Hum Reprod. 2008;23:91–9.

40.          Shapiro BS, Richter KS, Harris DC, Daneshmand ST. Dramatic declines in implantation and pregnancy rates in patients who undergo repeated cycles of in vitro fertilization with blastocyst transfer after one or more failed attempts. Fertil Steril.2001;76:538–منبع: معاونت پژوهشي دانشکده پزشکي