برگزاری جلسه گروه در هفدهم آبان ماه


۱۷ آبان ۱۳۹۶

جلسه گروه آموزش پزشکی در روز چهارشنبه مورخ هفدهم آبان ماه، با حضور دکتر جلیلی، دکتر شیرازیان، دکتر گندم کار، دکتر مرتاض و دکتر میرزازاده در سالن شورای مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه برگزار شد.

در این جلسه، فرم "ارزیابی توانمندی­های دانشجویان گروه آموزش پزشکی" توسط دکتر شیرازیان مطرح و به بحث و بررسی گذاشته شد. اعضای حاضر در جلسه، پیشنهادات خود را به منظور تکمیل فرم مذکور ارائه کردند. با توجه به اتمام وقت جلسه، تکمیل نهایی فرم به نشست آتی موکول شد.

                                                                                                             IMG_1520.JPG

 

 
منبع: گروه آموزش پزشکي دانشکده پزشکي