برگزاری دوازدهمین Text Review


۱۷ آبان ۱۳۹۶

جلسه مرور متون مبحث In the Community از کتاب A Practical guide  for medical teachers; Ronald Harden  با ارائه آقای علیرضا رضائی دانشجوی کارشناسی ارشد مجازی رشته آموزش پزشکی در روز سه شنبه مورخ شانزدهم آبان ماه، در مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه برگزار شد. در این جلسه دو ساعته جمعی از اعضای هیات علمی، دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای آموزش پزشکی حضور داشتند. جلسه با هدایت دکتر گندم کار برگزار شد. موضوعات بحث شده در این جلسه در راستای بررسی آموزش پزشکی مبتنی بر جامعه (Community Based Medical Education) بود و شرکت کنندگان به بیان نظرات و تجربیات و راهکارهای خود پرداختند. طی این جلسه مجموعه ای از فواید و معایب این روش و کاربردهای آن در ایران و کشورهای دیگر مطرح شد و در ادامه راهکارهایی در چهار حوزه برای اجرای بهتر این طرح مورد بررسی قرار گرفت.منبع: گروه آموزش پزشکي دانشکده پزشکي