بررسی میزان افزایش قطر تنه شریان پولمونر نسبت به آئورت صعودی در سی تی اسکن در بیماران مبتلا بهCOPD EXACERBATION در بیمارستان امام خمینی ره درسال 92-95


۱۵ آبان ۱۳۹۶

 دانشجو: مریم یاوری منش

هدف این مطالعه طرح بررسی میزان افزایش قطر تنه شریان پولمونر نسبت به آئورت صعودی در سی تی اسکن در بیماران مبتلا بهCOPD EXACERBATION در بیمارستان امام خمینی ره درسال 92-95 میباشد.

مواد و روشها : دراين پژوهش که از نوع بررسي مقطعي می باشد .این مطالعه در بیمارستان امام خمینی ره  تهران در سال  95 انجام شد. میزان افزایش قطر تنه شریان پولمونر نسبت به آئورت صعودی در سی تی اسکن در بیماران مبتلا به٪COPD Exacerbation   از طریق بررسی پرونده پکس بیماران اندازه گیری شد.   در  این مطالعه سن ، جنس و  مصرف سیگار، SAO2 و EFVI  قطر تنه شریان پولمونر نسبت به آئورت صعودی در سی تی اسکن در بیماران در سی تی اسکن بررسی شد.

نتایج: در این مطالعه 224 بیمار مورد برسی قرار گرفتند . مطالعه ما نشان داده است که مطالعه ما نشان از وجود رابطه بین   PA/A با  sao2 (%) و FEV1 به صورت معکوس و معنی درا است .

 بحث:. این مطالعه می تواند راه گشایی برای مطالعات گسترده تر آینده مثل بررسی و پیش بینی  Exacerbation های بعدی در این بیماران باشد.

کلمات کلیدی:

افزایش قطر تنه شریان پولمونر نسبت به آئورت صعودی - سی تی اسکن -COPD EXACERBATION

 

Study of pulmonary artery diameter increase in comparison with the ascending aorta in COPD exacerbation patients' CT scan in Imam Khomeini hospital

 

Abstract
Introduction: The purpose of this study was to investigate pulmonary artery diameter increase in comparison with the ascending aorta in COPD exacerbation patients' CT scan in Imam Khomeini hospital.
Materials and Methods: In this cross-sectional study was performed in Imam Khomeini hospital in Tehran in 2016. The rate of pulmonary artery increase in comparison with the ascending aorta in COPD exacerbation patients' CT scan was measured. In this study, age, sex and smoking, SAO2 and EFVI of pulmonary artery diameters were compared with the ascending aorta in CT scan of these patients.
Results: In this study, 224 patients were evaluated. Our study showed that the relationship between PA / A , sao2 (%) and FEV1 is inversely and significant
.
 Discussion: Also, this study could provide a platform for future wider studies on later exacerbation in these patients.
key words:
Increase pulmonary artery - diameters toward ascending aorta -COPD EXACERBATION CT scanمنبع: معاونت پژوهشي دانشکده پزشکي