جدول برنامه هفتگی دستیاران طب کار با عنوان معرفی بیمار و کنفرانس


۱۵ آبان ۱۳۹۶

بنام خدا

جدول برنامه هفتگی دستیاران طب کار ، دوشنبه ها با عنوان معرفی بیمار (Case Report) و چهارشنبه ها با عنوان کنفرانس (journal Clube ) هر هفته با حضور اساتید گروه و دستیاران سال 1.2.3 از ساعت 14 الی 16 در محل گروه طب کار برگزار می گردد.منبع: گروه طب کار دانشکده پزشکي